כתב מינוי לועדת מורות וצוות תשפ״א

מגישי ההצעה: ועדת מורים.ות

כתב מינוי:

תפקיד הועדה:

ועדת מורות וצוות היא חלק מהרשות המבצעת בבית הספר. מטרת הועדה היא לפעול לשמר את ההתאמה בין צוות בית הספר לבין העקרונות המנחים הנקבעים על ידי הכנס ורוח בית הספר, תוך שימת דגש על שימור וטיפוח אנשי הצוות בביה”ס. הוועדה תהווה כתובת לתלמידים והן לשאר חברי הקהילה (הורים ומורים.ות).

הרכב הועדה:

 1. לפחות שני נציגים.ות מכל חטיבה בבית הספר.
 2. לפחות הורה אחד.ת.
 3. מנהל.ת בית הספר או מי מטעם

 

 • בהתאם לצורך ולנסיבות תעובה הועדה. (תקופת קורונה, עומס בגיוס מורים)
 • במידה ולא מגיעים להרכב מחוייבות הועדה לפעול לגיוס נציגים ע”פ מפתח הנציגות המוזכרים למעלה.
 • חברי.ות הועדה יהיו מחויבים/מחויבות לחתום על הסכם סודיות, ללא חתימה על הסכם זה לא יוכלו לקחת חלק בפגישות הועדה ולא יוכלו להיות חברים.ות בקבוצת הוואטסאפ של הועדה – נספח א’.

.

בעלי.ות התפקידים:

יו”ר

 • נמצא.ת בקשר עם מלווה.ת ומנחה.ת הוועדה ולהעביר מידע לחברות הוועדה.
 • מביא.ה נושאים לדיון.
 • ניהול מפגשי הוועדה.
 • כתובת שניתן לפנות אליו.ה בכל עניין (נושאים רגשיים או קושי שנתקלים בו).
 • להגיע בזמן ולתת דוגמא אישית ביחס להתנהגות הרצויה בוועדה.
 • לקחת חלק פעיל ומוביל בפעילויות הוועדה.

מזכיר

 • להכין רשימת נוכחות.
 • לכתוב פרוטוקול הדיון.
 • לפרסם רשימת הנוכחות והפרוטוקול בקבוצת הוואטסאפ של הוועדה ובאמצעי הפצה אחרים.

בשנת תשפ”א הוסכם בועדה כי יתקיים גוף מזכירות אשר ימנה 3 תלמידות.ים אשר ימלאו את התפקידים שהוגדרו.

אופן קבלת החלטות:

 • החלטות הוועדה יתקבלו בהסכמה, במידה ולא תהייה הסכמה, בהצבעה ידנית ברוב קולות.
 • בנושאים פרסונאליים(אישיים), ניתן לקיים הצבעה אנונימית.
 • במידה ויש מחלוקת בין מנהל בית הספר לבין חברי הועדה ולא מצליחים להגיע להחלטה בהסכמה יקבע גוף בוררות המוסכם על שני הצדדים. גוף הבוררות יהיה בעל הבנה/זיקה לחינוך הדמוקרטי וללא אינטרסים בתוך בית הספר (המכון לחינוך דמוקרטי/ ערי חינוך/ נציגות ועדת מורים בבית ספר אחר/ פורום דמוקרטי ארצי/מגשר חיצוני).

סמכויות הועדה:

הועדה אחראית על קליטת צוות בביה”ס. הליך קליטת הצוות יתקיים על פי דרישת ועדת מערכת (או צוות הניהול של בית הספר) לפי הצורך, בתיאום רכזת המערכת ובאופן מוגבר בחודשים פברואר עד יולי לקראת שנה הבאה.

בחודש ינואר יתקימו פגישות משותפות של ועדת מערכת וועדת מורים לצורך תכנון כח האדם לשנת הלימודים הבאה.

ועדת מורים/צוות תסנן את המועמדים.ות על פי התאמה פדגוגית והתאמה לערכי וצרכי בית הספר תוך מתן עדיפות לאיזון מגדרי ומגזרי.

להלן הליך קבלת מורים:

1. פרסום בגופים שונים לחיפוש מורים.ות – המודעות יפורסמו בעברית ובערבית ובשוויון מגדרי.

2. מיון קורות חיים- יעשה ע”י נציג ועדה, בתיאום הרכז.ת הרלוונטי.ת (רכז.ת מקצוע ו/או רכז.ת חטיבה). הועדה תשאף לכך שמיון קורות החיים יעשה בישיבת ועדה סדורה בה יוזמנו רכזים.ות רלוונטיים.ות.

3. צפייה וראיון- הזמנת המועמדים.ות המתאימים.ות לביקור בביה”ס וריאיון. המועמדים.ות שעברו בהצלחה את הראיון יוזמנו לשיעור התנסות. בראיון ובשיעור ההתנסות ישתתפו מנהל ביה”ס או בא כוחו ושניים עד ארבעה נציגי.ות ועדת מורים/צוות לכל היותר (תלמיד.ה, הורה). תהיה עדיפות שתלמידים.ות שהיו בראיון יהיו גם בשיעור הצפייה. תהיה עדיפות שאותה קבוצה תראיין מורים לאותו תפקיד.

✔ בסמכותה של ועדת מורים/צוות להזמין לראיון ושיעור צפייה כל איש/אשת צוות הנראה/נראת לה רלוונטי (איש צוות יחווה דעתו בלבד ללא נוכחות בועדת החלטה)

✔ בחודש יולי אוגוסט צפיות במועמדים.ות יערכו בהשתתפות תלמידים.ות שישתתפו בקיטנה, במידה והדבר יתאפשר.

4. כינוס ועדת החלטה- הרכב ועדת ההחלטה: צוות מצומצם של חברי.ות ועדת מורים/צוות שנכחו בראיון ובצפייה, הכולל את מנהל ביה”ס או בא כוחו, תלמיד.ה והורה בלבד.

✔ מועמדים.ות לאותה משרה יבחנו ע”י אותה ועדת החלטה. ההחלטה בוועדת ההחלטה תתקבל ברוב .

✔ נציג.ת הועדה יתקשר למועמדים.ות אשר לא התקבלו לעבודה בביה”ס.

5. לאחר קבלת המועמד.ת, וטרם כניסתו.ה לתפקיד תערך פגישה עם מנהל ביה”ס לתיאום ציפיות, דיון בתנאי העסקה.

לכל מועמד.ת חדש.ה יובהר כי מומלץ לו.ה להשתתף בימי הכשרת צוותים חדשים בחופש הגדול, המתקיימים בקהילת בתי הספר הדמוקרטיים או בכל גוף אחר שיבחר. אם המועמד.ת ישתתף /תשתתף ביה”ס יממן זאת. בית הספר ישאף לתגמל את המורה על ימים אלו מתוך כספי התל”ן.

 

 • יצירת כלי משוב דיאלוגי בתוך הקהילה לשיפור דרכי ההוראה של המורים.ות.
 • עידוד דיאלוג בין מורים.ות לתלמידים.ות ובין מורים.ות להורים.

✔ הוועדה תייצר אווירה ונכונות בקהילה והמעודדות קיום שיח ישיר מכבד בין חברי הקהילה.

✔ הוועדה תעודד שיח מכבד וביקורת בונה בקרב חברי הקהילה כלפי הצוות.

✔ הועדה תהווה כתובת לפניות מורים.ות בנושאים הקשורים לתקשורת בין מורים.ות והורים. ות

✔ הועדה ממליצה על פתרון בעיות בין מורים.ות לתלמידים.ות והורים.ות דרך מנגנון הגישור של ועדת משמעת, במידה ושיח ישיר לא הועיל. בדיון ישב נציג צופה של ועדת מורים/צוות.

✔ הוועדה תעסוק ברווחת הצוות: יום המורה, ארגון פרידות מאנשי/נשות צוות ואירועים אשר הועדה תבחר לקחת בהן חלק.

✔ הועדה תקדם מגנון למשוב מורים.ות (מורה עם התלמידים.ות שלו.ה), המערכת תפעל לאורך השנה בנקודות זמן קבועות ותהווה בסיס לגיבוש חוות דעת. המשוב יתקיים באמצעות שיח בין תלמידי.ות אותו שיעור לבין המורה, תלמיד.ה מתוך השיעור יסכם/תסכם את השיח שנערך בכתה ויעביר/תעביר את הסיכום לועדת המורים/צוות.

✔ שותפות עם צוות הניהול של בית הספר לקביעת תוכנית הכשרה שנתית עבור צוות בית הספר ברוח ערכי החינוך הדמוקרטי.

קבלת פניות מהקהילה הנוגעות למורים.ות והפניה לגורמים המטפלים (צוות ניהול, ועדת משמעת). קבלת הפניות באמצעות מייל, טופס פניה באתר או תיבת פניות.

✔ ועדת מורים/צוות תהווה כתובת לפניות כלל הקהילה הקשורות לאנשי הצוות במידה ותקשורת ישירה עם איש/אשת הצוות לא הועילה או פניה לרכז.ת/ חבר.ת צוות ניהול לא הניבה תוצאות רצויות.

✔ הפניות תתקבלנה דרך מייל הוועדה.

✔ את הפניות יקראו יושב.ת ראש הועדה, הורה ואיש/אשת צוות ,חברי.ות ועדת מורים/צוות שנבחרו לתפקיד בתחילת השנה מתוך ועדת מורים/צוות.

ניתוב הפניות:

o פניה שאופיה תשבוחות תידון בועדה בפורום המלא.

o פניה שאופיה תלונה תידון בצוות מצומצם שיבחר בתחילת כל שנה ויכלול נציגות של צוות הניהול, תלמידים.ות והורים.ות.

o פניה בעלת אופי פלילי תועבר מידית ובלעדית למנהל.ת ביה”ס נציג צוות הניהול

יעדכן את הועדה באופן הטיפול.

מתן חוות-דעת לצוות הניהול בדבר המשך העסקת מורים.ות על רקע פדגוגי, אי התאמה או על רקע צמצומים.

במידה והצוות הניהולי יחליט להמליץ על פיטורי מורה, העברת ההמלצה למעסיק (משרד החינוך/ עירייה/ יובל חינוך) תהיה מותנית בהסכמת ועדת מורים.

במידה ולוועדת מורים תהיה התנגדות להחלטה, תעביר אותה הוועדה למנהל בית הספר בצורה מנומקת.

במידה ותהיה חוסר הסכמה בין ועדת מורים לבין הנהלת בית הספר, מוסכם על הצדדים נפנה לגוף חיצוני, מקצועי, אשר יערוך תהליך של גישור בן הצדדים. (הצעות לגופים: המכון הדמוקרטי, פורום בתי הספר הדמוקרטיים או כל גוף המקובל על שני הצדדים).

מתן חוות דעת תסתמך על:

o משוב דיאלוגי

o סקר הוראה של ועדת מערכת

o פניות לועד תמורים

שאלות להצבעה:

אישור כתב המינוי במלואו

החלטות

הצעה 1

לא אושרה

תיקו