שינוי החלטות בנושא עודפי תקציב – 16 באוקטובר 2020

הצעה זו מתיחסת להחלטת כנס: כנס תקציב 19 ביוני 2020

הצעות להצבעה

הצעה 1 – שינוי בסכום הגבייה בתשלומי ההורים בעל-יסודי

בכדי להקל על משפחות תלמידי.ות העל-יסודי, אנו מציעים.ות כי השנה לא ייגבה סעיף פרויקטים בסך 1080 ₪. סעיף זה יועד בכדי לקיים פעילויות העשרה במגמות ובהתמחויות ולפתח את הסביבה הפדגוגית. אנו מאמינים כי יהיה נכון יותר בעת זו להצטמצם ולמצוא השנה דרכים חלופיות וזולות יותר להעשרה.
סכומי הגבייה המקוריים מפורסמים בהחלטת כנס התקציב תש״פ והחדשים מפורסמים בהמשך הצעה זו כנספח א1.


ההצבעה היא בחירה באחת מהאפשרויות:

  • קבלת ההצעה לשינוי בסכומי הגביה.

או

  • המשך גביית תשלומי ההורים כפי שהוחלט בכנס התקציב תש”פ.

הצעה 2 – שימוש יתרת תשלומי הורים משנת תש"פ (כ-210,000 ₪)

ההחלטה שהתקבלה בכנס בסוף שנת תש”פ: שימוש בכספים שנותרו משנת הלימודים הנוכחית לטיפוח מרחבים, קניית חומרים ועוד, בשיתוף הקהילה על פי שיקול ועדת תקציב.
אנו מעלים הצעה חדשה – מלגות למשפחות ביה״ס:
שימוש במחצית מהסכום (110,000 ₪) כמלגות למשפחות הנזקקות בסיוע לשכר הלימוד והקפאת השימוש בשאר הסכום להחלטת כנס במועד מאוחר יותר.

  • מתי: יחד עם פרסום חוזר תשלומי ההורים הוועדה תפרסם נוהל הגשת מלגה. הנוהל יתבסס על נוהל בקשת מלגה של משרד החינוך.
  • התהליך: עיקרי הנוהל יכללו הגשת תלושי שכר של המשפחות המבקשות קבלת מלגה, לצורך קביעת רמת הכנסה לנפש במשפחה. לאחר מכן, ועדת תקציב תתכנס ותקבע את גובה המלגות לכל משפחה ביחסיות לרמות ההכנסה של המשפחות המגישות בקשה למלגה.
  • שמירה על פרטיות: פרטי המשפחות המגישות בקשה למלגה יחשפו רק לחברי צוות ניהול שיארגנו את החומרים לוועדת תקציב. בוועדת תקציב המשפחות ייוצגו באופן חסוי כך שפרטיותן לא תפגע.
התקיימו שתי הצבעות, ההצבעה הראשונה היא בחירה באחת מהאפשרויות:
  • לאפשר שימוש ביתרת הכספים מתש״פ
או
  • הקפאת השימוש בכל הכספים להחלטת כנס במועד מאוחר יותר

ההצבעה השניה היא בחירה באחת מהאפשרויות:

  • קבלת ההצעה
או
  • פסילת ההצעה החדשה וביצוע ההחלטה הקודמת.

נספחים

א1 - סכומי הגביה המוצעים

החלטות

הצעה 1

הצעה 2